Všeobecné obchodné podmienky

Jakub Ruben Schnierer, živnostník s miestom podnikania na Školská 191/24, 951 44 Výčapy-Opatovce, IČO: 55 671 322, pre predaj tovaru prostredníctvom e-shopu umiestneného na internetovej stránke www.learnai.sk.

Kontakt:

E-mail: info@learnai.sk

Telefón: +421 918 687 699

I. Úvodné ustanovenia

 1. Obchodné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Pokiaľ je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov a zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku. Pokiaľ je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
 2. Nasledujúce Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) platia pre nákup na internetovej stránke živnostníka Jakuba Rubena Schnierera prevádzkovanom na adrese www.learnai.sk a uplatňujú sa výlučne na zmluvy uzatvorené cez túto stránku. VOP bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti Jakuba Rubena Schnierera ako predávajúceho na strane jednej, a spotrebiteľa (spotrebiteľom sa rozumie fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje tovar alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti), alebo podnikateľa, spoločne ako „kupujúceho“ na strane druhej.
 3. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci Jakub Ruben Schnierer meniť či doplňovať. Týmto ustanoveniam nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

II. Užívateľský účet

 1. Na základe registrácie kupujúceho na stránke www.learnai.sk môže kupujúci pristupovať do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania má kupujúci prístup ku kurzu.
 2. Pri registrácii na www.learnai.sk ako aj pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim (Jakub Ruben Schnierer) považované vždy za správne.
 3. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných k prístupu do užívateľského účtu.
 4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie užívateľského účtu tretím osobám.
 5. Predávajúci (Jakub Ruben Schnierer) môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, kedy kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie ako 2 roky nevyužíva, či v prípade, kedy kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).
 6. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia predávajúceho (Jakub Ruben Schnierer) alebo potrebnej tretích osôb.

III. Uzatváranie kúpnych zmluv a objednávanie

 1. Pre konkrétnu objednávku kupujúceho platia výlučne VOP v ich znení platnom k dátumu objednávky. Textovú podobu VOP si kupujúci môže kedykoľvek stiahnuť a následne vytlačiť.
 2. Ponukou na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru na stránke www.learnai.sk, pričom predávajúci (Jakub Ruben Schnierer) je takým návrhom viazaný po dobu umiestenia predmetného tovaru na stránkach. Kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim a prijatím objednávky živnostníkom Jakubom Rubenom Schniererom. Prijatie návrhu, ktoré obsahuje dodatky, výhrady, obmedzenia alebo iné zmeny, je odmietnutím návrhu a považuje sa za nový návrh.
 3. Záväznú objednávku zadá kupujúci tak, že vykoná objednávku na stránke www.learnai.sk s uvedením požadovaných údajov a v poslednom kroku objednávajúceho procesu klikne na tlačidlo “Odoslať objednávku“. Pred odoslaním objednávky je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť vstupné údaje, ktoré do objednávky vložil. Po odoslaní objednávky zašle Jakub Ruben Schnierer kupujúcemu e-mail (na e-mailovú adresu uvedenú kupujúcim v jeho objednávke), ktorým potvrdí príjem objednávky a uvedie rekapituláciu objednávky.
 4. Z kúpnej zmluvy vznikne predávajúcemu (Jakub Ruben Schnierer) povinnosť predmet kúpy kupujúcemu odovzdať a kupujúcemu povinnosť predmet kúpy prevziať a zaplatiť zaň predávajúcemu dohodnutú cenu. V prípade zmlúv, v ktorých obchodník odosiela tovar spotrebiteľovi, riziko straty alebo poškodenia tovaru prechádza na spotrebiteľa v okamihu, keď on sám alebo tretia strana (iná ako prepravca) určená spotrebiteľom získa tovar.
 5. Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP, vrátane reklamačného poriadku, a že s nimi súhlasí. Znenie týchto VOP, formulár na odstúpenie od zmluvy, reklamačný poriadok si vždy v aktuálnom znení môže kupujúci stiahnuť priamo na stránke www.learnai.sk, tieto dokumenty si tu môže taktiež vytlačiť.

IV. Cena tovaru a platobné podmienky

 1. U každého jednotlivého tovaru je priamo v konkrétnej ponuke stránky uvedené označenie predmetného tovaru, vrátane opisu hlavných vlastností tovaru.
 2. U každého jednotlivého tovaru je priamo v konkrétnej ponuke na stránke www.learnai.sk celková cena tovaru v mene EUR. Táto cena je konečná, čiže vrátane všetkých daní a poplatkov. Platí vždy cena v čase odoslania objednávky, pričom predávajúci (Jakub Ruben Schnierer) je oprávnený ceny tovaru jednostranne meniť s tým, že na už uzavretú kúpnu zmluvu nebude mať takáto zmena ceny vplyv. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu (Jakub Ruben Schnierer) tiež náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške.
 3. Po uzavretí kúpnej zmluvy sa kupujúci zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu Jakubu Rubenovi Schniererovi jedným z nižšie uvedených spôsobov:

  a) online platbou – na výber z platobných metód: platba kartou

V. Zodpovednosť za chyby digitálneho tovaru

Predávajúci (Jakub Ruben Schnierer) zodpovedá za chyby, ktoré má predaný digitálny produkt pri jeho dodaní kupujúcemu. Ak ide o chybu digitálneho produktu, ktorú možno odstrániť, kupujúci má právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci (Jakub Ruben Schnierer) je povinný chybu bez zbytočného odkladu odstrániť. V prípade, že chyba nemožno odstrániť a bráni tomu, aby sa digitálny produkt mohol riadne používať, kupujúci má právo na výmenu produktu alebo právo na primeranú zľavu z produktu. Vrátenie peňazí za digitálny produkt nie je poskytované.

VI. Ochrana osobných údajov

 1. Kupujúci týmto vyjadruje súhlas so spracovaním a zhromažďovaním svojich osobných údajov v databáze spoločnosti Jakub Ruben Schnierer pre naplnenie účelu kúpnej zmluvy. Týmto účelom sa rozumie vybavovanie objednávok zadaných spoločnosti Jakub Ruben Schnierer v rámci e-shopu, pričom spracovanie osobných údajov je nevyhnutné, aby spoločnosť Jakub Ruben Schnierer mohla plniť svoje zmluvné povinnosti vyplývajúce z kúpnej zmluvy.
 2. Spoločnosť Jakub Ruben Schnierer ručí za dôverné zaobchádzanie so všetkými uloženými osobnými údajmi zaregistrovaných osôb, ktoré kupujúci oznámi v rámci registrácie. Osobné údaje je možné na základe žiadosti kupujúceho odstrániť z databázy. Spracovanie osobných údajov kupujúceho sa vykonáva prísne v súlade so zákonnými požiadavkami.
 3. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a mailovú adresu. Kupujúci si môže kedykoľvek skontrolovať a zmeniť poskytnuté osobné údaje, ako aj zrušiť svoju registráciu po prihlásení sa na internetovej stránke elektronického obchodu v časti “Osobné informácie”.
 4. Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho. Svoju informačnú povinnosť voči kupujúcemu v zmysle čl. 13 nariadeniu GDPR súvisiacich so spracovaním osobných údajov kupujúceho pre účely zasielania obchodných záležitostí plní predávajúci prostredníctvom zvláštneho dokumentu.
 5. Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na e-shope možné previesť a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť, bez toho aby dochádzalo k ukladaniu tzv. cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

VII. Kontakty spoločnosti

 1. Ak máte akékoľvek otázky alebo sťažnosti, môžete nás kontaktovať na telefónnom čísle: +421 918 687 699 v pracovných dňoch od 9:00 do 16:00.
 2. Na e-mailovú adresu info@learnai.sk môžete zaslať ďalšie otázky.
 3. V prípade, že chcete odstúpiť od zmluvy alebo uplatniť zodpovednosť za chyby tovaru, kontaktujte nás na adrese info@learnai.sk.

VIII. Politika vrátenia peňazí

Predávajúci (Jakub Ruben Schnierer) neponúka možnosť vrátenia peňazí za zakúpený tovar alebo služby prostredníctvom internetovej stránky www.learnai.sk. Kupujúci je vyzývaný, aby dôkladne zvážil svoje rozhodnutie o nákupe pred uskutočnením objednávky. Akonáhle je objednávka uskutočnená a platba je prijatá, nenávratnosť platby je konečná a neexistuje možnosť vrátenia peňazí.

IX. Záverečné ustanovenia VOP

 1. V prípade, ak je zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.
 2. Strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme e-mailových správ.
 3. Na vzťahy neupravené týmito podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a iných relevantných zákonov.
 4. Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť voči strane uzavretím zmluvy.
 5. Strana bude pred odoslaním objednávky vyzvaná, aby zaškrtnutím políčka potvrdila, že sa s týmito podmienkami oboznámila, prečítala ich, porozumela ich obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasí.
 6. Ja, Jakub Ruben Schnierer, som oprávnený zmeniť tieto podmienky kedykoľvek, pričom pre konkrétnu zmluvu sú platné podmienky v znení účinnom ku dňu uzavretia danej zmluvy.
 7. V prípade mimosúdneho riešenia sťažností sa môžete obrátiť na príslušný orgán dohľadu alebo štátneho dozoru, a to najmä na relevantnú inštanciu, ktorá vykonáva dozor nad dodržiavaním zákona o ochrane spotrebiteľa.
 8. Súhlasíte s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní zmluvy v rámci mojej ponuky.
 9. Súhlasíte s politikou vrátenia peňazí.

Tieto VOP nadobúdajú platnosť dňom ich zverejnenia na webovom sídle www.learnai.sk