GDPR

Ochrana osobných údajov

E-shop www.learnai.sk, ktorého prevádzkovateľom je Jakub Ruben Schnierer, živnostník s adresou Školská 191/24, 951 44 Výčapy-Opatovce, IČO: 55 671 322, vyhlasuje, že všetky osobné údaje (ďalej aj „údaje“) sú považované za prísne dôverné a je s nimi nakladané v súlade s platnými zákonnými ustanoveniami v oblasti ochrany osobných údajov.

Bezpečie osobných údajov mojich klientov je pre mňa prioritou. Osobným údajom a ich ochrane venujem preto náležitú pozornosť. V týchto Zásadách spracovania osobných údajov („Zásady“) by som vás chcel informovať o tom, aké osobné údaje o vás zhromažďujem a akým spôsobom ich ďalej používam.

Všeobecné ustanovenia

Osobné údaje ktoré spracúvam:

Osobné údaje nie sú len meno, priezvisko, ale aj akékoľvek informácie a charakteristiky na základe ktorých možno určiť fyzickú osobu. Spracúvam vaše osobné údaje len v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie účelu ich spracúvania, a to nasledovne:

  • emailová adresa,
  • meno a priezvisko,
  • údaje o prihlásení na zaregistrované konto (iba v prípade ak sa zaregistrujete),
  • údaje o návšteve a prehliadaní webovej lokality,
  • IP adresa,
  • údaje o nákupoch: zakúpený tovar, cena zakúpeného tovaru, miesto, dátum a čas nákupu.
  • údaje zo súborov cookies; Pokiaľ odoberáte moje informačné správy, zhromažďujem: Meno, kontaktné údaje a e-mailovú adresu.

Kým budú vaše osobné údaje zdieľané?

Vaše osobné údaje spracúvam v maximálnej miere interne. Údaje poskytujem mojim dodávateľom len vtedy, ak je to nevyhnutné k dosiahnutiu účelu spracúvania, napríklad poskytovateľom IT služieb alebo poskytovateľom poštových služieb. Vaše osobné údaje nebudú prenášané do tretích krajín.

Ako dlho vaše osobné údaje uchovávam:

Vaše osobné údaje budú spracúvané len po dobu potrebnú na dosiahnutie účelu spracúvania alebo pokiaľ to predpokladajú zákony. Po zániku účelu spracúvania alebo po uplynutí zákonom predpísanej lehoty sa vaše osobné údaje štandardne zmažú v súlade s právnymi predpismi.

Zabezpečenie osobných údajov:

a) Vaše osobné údaje sa prenášajú v zakódovanej podobe. Používam kódovací systém SSL (secure socket layer). Zabezpečujem svoju webovú stránku pomocou technických a organizačných opatrení proti strate a zničeniu vašich údajov, proti prístupu neoprávnených osôb k vašim údajom.

b) U mojich dodávateľov vyžadujem preukázanie súladu ich systémov s nariadením GDPR.

Ste povinný mi osobné údaje poskytnúť?

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. V prípade neposkytnutia osobných údajov nemôžete využívať výhody alebo vám nebude možné odoslať objednávku prostredníctvom mojej webovej stránky.

Práva subjektov údajov:

a) Môžete kedykoľvek požadovať bezplatnú informáciu o spracovávaní svojich osobných údajov.

b) Môžete požiadať o vysvetlenie a požadovať, aby som odstránil nežiaduci stav, najmä môžete požadovať opravu, doplnenie alebo likvidáciu vašich osobných údajov.

c) Pre uplatnenie svojich práv ma kontaktujte na e-mailovej adrese info@learnai.sk.

d) Svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať.

Webové stránky:

Súbory cookies

Moja stránka www.learnai.sk používa cookies. Viac informácií o súboroch cookies môžete nájsť na: http://www.allaboutcookies.org/

Odkazy

Moje webové stránky môžu obsahovať odkazy na iné webové stránky. Nemám kontrolu nad týmito stránkami a nenesiem za ne zodpovednosť.

Kontaktujte ma

V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na telefónnom čísle +421 918 687 699, alebo prostredníctvom e-mailovej adresy info@learnai.sk.

Účinnosť: Tieto Zásady ochrany osobných údajov platia od 09.09.2023.